Eastern Syriac :ܒܘܼܗܵܪܵܐ
Western Syriac :ܒܽܘܗܳܪܳܐ
Eastern phonetic :bu ' ha: ra:
Category :noun
[Time]
English :twilight ;
French :le crépuscule / le moment crépusculaire ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܒܹܝܬ݂ ܡܲܥܪ̈ܵܒܲܝ ܫܸܡܫܵܐ, ܢܘܼܓ݂ܗܵܐ, ܡܲܥܪܵܒ݂ܵܐ, ܡܲܥܪܲܒ݂ܬܵܐ, ܡܲܕܢܵܚܵܐ, ܡܲܓܗܵܐ, ܢܘܼܗܪܵܐ ܛܸܠܵܢܵܝܵܐ, ܫܲܦܪܵܐ, ܒܹܝܬ ܪܲܡܫܵܐ