Eastern Syriac :ܦܘܼܓܵܕܵܐ
Western Syriac :ܦܽܘܓܳܕܳܐ
Root :ܦܓܕ
Eastern phonetic :pu: ' ga: da:
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :1) a curb / chain or strap attached to the upper part of a bit used for restraint by drawing against the lower jaw of the horse , Sokoloff : ܦܘܼܓ݂ܕܵܐ : a bridle , a bit ; 2) curbing / controlling / bridling / checking / keeping in check / reining / repressing / restraining / limiting ;
French :1) la gourmette d'un mors de cheval , chaine ou lanière attachée à la partie supérieure d'un mors qui sert à freiner le cheval en pressant sur la mâchoire inférieure , Sokoloff : ܦܘܼܓ݂ܕܵܐ : une bride , un mors ; 2) l'action de freiner / réfréner / brider / freiner / ralentir / restreindre / endiguer / contrôler / retenir / juguler / limiter / enrayer / modérer , le frein , la modération , la limitation ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܓܕ, ܦܓܵܕܵܐ, ܠܘܼܓ݂ܡܵܐ, ܦܓ݂ܘܿܕܵܐ, ܦܘܼܓ݂ܕܵܐ, ܦܘܼܓܵܕܵܐ

See also : ܓ̰ܸܠܵܘ, ܠܓܵܡܵܐ, ܚܸܪܙܵܐ, ܦܓܵܕܵܐ, ܩܲܐܡܵܐ, ܠܵܓܡܵܐ, ܠܘܿܓܡܵܐ

Akkadian : appatu / rappu , malūṭu : a bridle , a rein ; makṣāru : a bit

Akkadian : appatu / rappu , malūṭu : une bride , une rêne ; makṣāru : un mors

Source : Oraham, Sokoloff