Eastern Syriac :ܦܘܼܢܝܼܩܹܐ
Western Syriac :ܦܽܘܢܺܝܩܶܐ
Eastern phonetic :pu: ' ni: qi:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Acts : 15, 3 ; aussi ܦܹܘܢܝܼܩܹܐ : Phoenicia ; Mark : 7, 26 : ܦܹܘܢܝܼܩܹܐ ܕܣܘܼܪܝܼܵܐ : Syrophenicia ;
French :Actes : 15, 3 ; aussi ܦܹܘܢܝܼܩܹܐ : la Phénicie ; Marc : 7, 26 : ܦܹܘܢܝܼܩܹܐ ܕܣܘܼܪܝܼܵܐ : la Syrophénicie ;
Dialect :Classical Syriac
Hebrew :feniqya  פֶנִיקְיָה «Phoenicia» «la Phénicie»

Cf. ܦܘܼܢܝܼܩܵܝܵܐ, ܦܘܼܢܝܼܩܵܝܬܵܐ, ܦܸܘܢܸܟܣ