Eastern Syriac :ܦܝܵܫܵܐ ܠܦܵܬܵܐ
Western Syriac :ܦܝܳܫܳܐ ܠܦܳܬܳܐ
Eastern phonetic :' pia šal ' pa ta
Category :verb
[Science → Physical sciences]
English :to float , to keep afloat , to be buoyed up ;
French :flotter , rester à flot , être maintenu à flot ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܦܝܵܫܵܐ