Eastern Syriac :ܦܠܵܛܬܵܐ
Western Syriac :ܦܠܳܛܬܳܐ
Root :ܦܠܛ
Eastern phonetic :' plat ṭa:
Category :noun
English :going out , coming out , exiting , egressing , slipping off / away , taking French leave (?) , departure / starting (?) ; ܦܠܵܛܬܵܐ ܠܡܲܪ̈ܓܹܐ : a hike / a jaunt / "going out to the parks" , a picnic ;
French :l'action de sortir , la sortie , l'action de sortir / s'éloigner discrètement / s'éclipser / filer à l'anglaise (?) , le départ , l'appareillage -navire- (?) ; ܦܠܵܛܬܵܐ ܠܡܲܪ̈ܓܹܐ : une sortie / une excursion / une ballade dans les parcs , un pique-nique ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܠܛ, ܡܦܵܠܸܛ, ܦܵܠܸܛ, ܡܦܵܠܸܛ ܐܵܘܝܘܼܢ, ܦܠܵܛܵܐ, ܡܦܵܠܸܛ ܚܵܠܝܼܨ, ܦܵܠܘܿܛܹܐ ܙܵܓܲܝܹܐ, ܦܵܠܘܿܛܹܐ, ܙܵܓܹܐ ܦܵܠܘܼܛܹܐ, ܙܵܥܝܹܐ ܦܵܠܘܼܛܹܐ, ܦܠܵܛܵܐ ܡܕܘܼܟܬܵܐ, ܦܵܠܲܛܬܵܐ, ܦܠܝܼܛܵܐ, ܦܠܵܛܵܐ, ܦܵܠܸܛ, ܦܵܠܹܛ ܠܦܵܬܵܐ, ܦܵܠܹܛ, ܦܲܠܲܛܬܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun