Eastern Syriac :ܦܲܩܝܼܗܵܐ
Western Syriac :ܦܰܩܺܝܗܳܐ
Eastern phonetic :paq ' qi: ha
Category :noun
[Religion]
English :a Mahomedan (Muslim) learned man / lawyer / theologian , a cadi (?) / kadi (?) ;
French :un savant / homme de loi / theologien mahométan (musulman) , un cadi (?) ;
Dialect :Urmiah

See also : ܩܵܐܕܝܼ, ܩܵܐܕܙܝܼ