Eastern Syriac :ܒܲܙܒܹܩܵܢܵܐ
Western Syriac :ܒܰܙܒܶܩܳܢܳܐ
Eastern phonetic :baz biq ' qa na
Category :noun
English :strewer , scatterer , one who disperses
French :éparpilleur , disperseur
Dialect :Urmiah