Eastern Syriac :ܒܙܵܚܵܐ
Western Syriac :ܒܙܳܚܳܐ
Eastern phonetic :' bza: ḥa:
Category :verb
[Human being]
English :to scorn , to mock , to scoff at , to ridicule , to deride , to mimic in contempt ;
French :mépriser , se moquer (de) , rire (de) , se gausser (de) , ridiculiser , tourner en dérision , imiter de façon méprisante , parodier , caricaturer (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܙܚ, ܒܵܙܹܚ, ܒܲܙܸܚ, ܒܲܙܘܼܚܹܐ

See also : ܡܗܲܙܸܠ, ܓܵܚܸܟ, ܓܸܚܟܵܐ, ܓܵܚܘܿܟܵܐ, ܓܵܚܘܼܟܵܐ, ܡܲܓܚܸܟ, ܗܲܪܗܘܼܪܹܐ, ܡܲܣܚܘܼܪܹܐ, ܡܲܠܒܸܥ, ܗܲܠܸܠ, ܒܵܣܹܐ, ܫܵܐܹܛ, ܡܲܣܠܹܐ, ܡܲܣܚܸܪ, ܡܲܝܸܩ, ܓܚܵܟܵܐ, ܡܸܨܚܵܪܵܐ, ܚܲܣܸܕ, ܚܲܣܘܼܕܹܐ, ܒܲܙܸܚ, ܒܲܙܘܼܚܹܐ, ܡܲܣܠܹܐ, ܡܲܣܠܘܼܝܹܐ, ܡܲܣܚܸܪ, ܡܲܣܚܘܼܪܹܐ, ܡܩܵܪܹܦ, ܫܵܚܹܪ

Source : Oraham