Eastern Syriac :ܩܸܬܪܵܐ ܕܩܲܝܣܵܐ
Western Syriac :ܩܶܬܪܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ
Eastern phonetic :' qit ra: d ' qai sa
Category :noun
[Nature]
English :a knot, an irregular lump formed at the point of insertion of a branch in the tree trunk;
French :un nœud (d'arbre) ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܟܸܬܪܵܐ ܕܐܝܼܠܵܢܵܐ, ܩܸܬܪܵܐ, ܩܸܛܪܵܐ