Eastern Syriac :ܩܵܬܲܝܗܝ
Western Syriac :ܩܳܬܰܝܗܝ
Eastern phonetic :' qa tai
Category :preposition
English :(feminine) : to them , for them ;
French :pour elles , à elles , envers elles ;
Dialect :Urmiah

See also : ܩܵܬܲܝ