Eastern Syriac :ܩܵܐܠܵܡܵܐ
Western Syriac :ܩܳܐܠܳܡܳܐ
Eastern phonetic :qa: ' la: ma:
Category :adverb
[Measures → Capacity]
English :chock-full , full to the extreme limit , full / filled to the brim / suffocation , choke-full / choke -a-block / cram-full / brimful , crowded (?) / overcrowded (?) ;
French :plein à déborder / craquer , rempli à fond / à l'extrême / à n'en plus pouvoir / à ras-bord , bondé -de monde- (?) / surpeuplé (?) ;
Dialect :Urmiah