Eastern Syriac :ܩܘܼܪܒܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܩܽܘܪܒܳܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :qur ba ' na ia
Category :adjective
[Religion]
English :eucharistic , pertaining to the Lord's Supper / Eucharist ;
French :eucharistique , ayant trait à l'Eucharistie / la Sainte Communion ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܩܘܼܪܒܵܢ, ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ, ܩܘܼܪܵܒ݂ܵܐ