Eastern Syriac :ܩܘܼܪܪܵܕܲܪܕ
Western Syriac :ܩܽܘܪܪܳܕܰܪܕ
Root :ܩܪ
Eastern phonetic :qu:r ' ra: dard
Category :noun
[Human → Disease]
English :a catarrh , a cold (in the nose) ;
French :un rhume , un catarrhe ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac

Cf. ܩܪ, ܩܵܝܘܿܪܵܐ, ܩܝܼܪܵܐ, ܩܝܼܪܬܵܐ, ܡܲܩܝܘܿܪܹܐ, ܩܵܝܪܵܬ, ܩܪܝܪܬܵܐ, ܩܲܝܪܵܐ, ܩܝܵܪܵܐ, ܩܲܪܝܼܪܵܐ, ܩܵܝܪܵܬ, ܩܵܪܬܵܐ, ܩܲܝܪܵܐ, ܡܸܬܩܘܼܪܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܩܘܼܪܵܪܵܐ, ܩܘܼܪܪܵܐ, ܩܘܼܪܫܵܐ

See also : ܬܘܼܦܘܼܣ