Eastern Syriac :ܩܸܣܲܪ
Western Syriac :ܩܶܣܰܪ
Eastern phonetic :' qi sar
Category :proper noun
[Humanities → History]
English :Matthew : 22, 17 : Caesar (title given to the Roman emperor) ;
French :Mathieu : 22, 17 : César (titre de l'empereur romain) ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܩܹܣܲܪܝܵܐ