Eastern Syriac :ܩܹܣܲܪܝܵܐ
Western Syriac :ܩܶܣܰܪܝܳܐ
Eastern phonetic :qi: ' sa ria:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Acts : 8, 40 : Caesarea (an ancient city in Palestine) ; Matthew : 16, 13 : ܩܹܣܲܪܝܵܐ ܕܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ : Cesarea Philippi ;
French :Actes : 8, 40 : Césarée (ancienne ville de Palestine) ; Mathieu : 16, 13 : ܩܹܣܲܪܝܵܐ ܕܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ : Césarée de Philippe ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܩܸܣܲܪ