Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܡܲܫܟܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܡܰܫܟܒ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' bi:t ' mašk wa:
Category :noun
[City → Buildings]
English :a) a bedchamber , bedroom ; b) a tabernacle , see ܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ / ܡܲܫܟܲܢ ܘܲܥܕܵܐ ;
French :a) une chambre à coucher ; b) un tabernacle , voir ܡܲܫܟܲܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ / ܡܲܫܟܲܢ ܘܲܥܕܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܫܟܝܼܢܬܵܐ, ܫܟܝܼܢܬܵܐ, ܒܹܝܬܡܲܫܟܢܵܐ, ܡܲܫܟܢܵܐ