Eastern Syriac :ܩܪܵܫܬܵܐ
Western Syriac :ܩܪܳܫܬܳܐ
Eastern phonetic :' qraš ta
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :1) beestings / biestings , the first milk given by a cow / ewe / goat ... after calving , colostrum ; 2) cream (especially rich cream) ;
French :1) lait de vache / brebis / chèvre ... après la naissance , le colostrum ; 2) la crème (surtout bien riche) ;
Dialect :Urmiah

See also : ܩܘܼܪܘܼܫܬܵܐ, ܩܪܘܿܫܬܵܐ, ܠܘܼܒ݂ܵܐ, ܫܚܵܦܵܐ