Eastern Syriac :ܩܪܲܩܣܵܐ
Western Syriac :ܩܪܰܩܣܳܐ
Eastern phonetic :' qraq sa:
Category :noun
[Animals → Birds]
English :a raven (larger than a crow) ;
French :un corbeau (corvidé plus grand qu'une corneille) ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܩܵܪܸ̈ܟܵܬ݂ܵܐ

See also : ܢܲܥܒ݂ܵܐ, ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ, ܩܵܐܪ ܩܵܐܪ, ܩܹܓ݂ܵܩܹܓ݂, ܩܲܓ݂ܩܘܼܓ݂ܹܐ, ܩܒ݂ܵܩܵܐ, ܩܲܓ݂ܩܲܓ݂ܬܵܐ, ܩܵܘܩܘܼܝܹܐ, ܘܲܩܘܘܼܩܸܐ, ܢܩܵܚܵܐ, ܩܲܪܓ݂ܵܐ