Eastern Syriac :ܩܸܫܝܵܬܹܐ
Western Syriac :ܩܶܫܝܳܬܶܐ
Root :ܟܫܬ
Eastern phonetic :qiš'ya:ti
Category :noun
[Humanities → Language]
English :parenthesis , brackets / parentheses ;
French :des parenthèses , des crochets (?) ;
Dialect :Eastern Syriac
Hebrew :qsha'tot  קְשָׁתוֹת «bows» «arcs»

Cf. ܟܫܬ, ܟܲܫܵܛܘܼܬܵܐ, ܩܸܫܬܵܐ ܕܥܢܵܢܵܐ, ܟܲܫܛܵܐ, ܩܸܫܬܲܝ ܡܵܪܲܢ, ܟܲܫܵܛܵܐ, ܩܸܫܬܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟ݂ܹܐ, ܩܸܫܬܵܢܵܝܵܐ, ܩܲܫܵܛܵܐ, ܟܫܬ, ܟܫܵܛܵܐ, ܩܸܫܲܬ ܪܵܡܵܐ, ܩܸܫܬܵܬܹ̈ܐ, ܩܸܫ̈ܝܵܬܹܐ

See also : ܣܲܗܪܵܢܵܐ, ܣܲܗܪܘܼܢܵܐ, ܣܲܗܪ̈ܘܼܢܹܐ

Source : Oraham