Eastern Syriac :ܪܸܚܛܵܐ
Western Syriac :ܪܶܚܛܳܐ
Eastern phonetic :' riḥ ṭa:
Category :noun
[Sport → Race]
English :a run , running , a race ;
French :la course à pied , l'action de courir ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܸܗܵܛܵܐ, ܪܗܵܛܵܐ, ܪܲܚܵܛܵܐ, ܪܚܵܛܬܵܐ, ܪܚܵܛܵܐ, ܪܲܗܵܛܵܐ, ܪܸܗܛܵܐ, ܪܗܵܛܵܐ, ܪܵܗܘܿܛܵܐ, ܪܚܘܿܛܵܐ, ܪܵܚܸܛ, ܡܲܪܚܸܛ, ܪܵܚܘܿܛܬܵܐ

See also : ܪܸܦܵܪܸܦ

also ܪܚܵܛܵܐ

aussi ܪܚܵܛܵܐ