Eastern Syriac :ܪܝܼܛܘܿܪܝܼܩܝܼ
Western Syriac :ܪܺܝܛܽܘܪܺܝܩܺܝ
Eastern phonetic :ri ṭu ' ri: qi:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :Rhetoric , the art of expressive speech or literary composition ;
French :la rhétorique , l'art du langage et de la composition littéraire ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܗܸܛܪܵܐ, ܪܗܸܛܪܵܐܝܼܬ, ܪܗܸܛܪܘܼܬܵܐ, ܪܗܸܛܪܵܝܵܐ, ܪܝܼܛܘܿܪܝܼܩܵܝܵܐ

See also : ܪܘܼܟܵܒ݂ܵܐ, ܠܘܿܓܝܼܩܝܼ, ܡܠܝܼܠܘܼܬܵܐ, ܦܵܨܵܐܗܲܬ, ܦܵܨܵܗܲܬܘܼܬܵܐ, ܪܝܼܛܘܿܪܝܼܩܝܼ

Source : Oraham

Origin : Greek