Eastern Syriac :ܦܪܵܣ ܩܵܠܵܐ
Western Syriac :ܦܪܳܣ ܩܳܠܳܐ
Root :ܦܪܣ
Eastern phonetic :' pras ' qa: la:
Western phonetic :' fros ' qo lo
Category :noun
[Science]
English :radio ;
French :radio ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܵܠܵܐ, ܦܪܣ, ܦܪܵܣܵܐ, ܡܲܦܪܘܼܣܹܐ, ܦܘܼܪܵܣܵܐ, ܦܪܝܼܣܘܼܬܵܐ, ܦܪܵܣܬܵܐ, ܡܲܦܪܵܣܬܵܐ, ܦܪܝܼܣܵܐ, ܦܵܪܹܣ, ܦܪܝܼܣ, ܦܪܲܣ, ܦܪܸܣܬܵܐ, ܦܪܵܣܬܵܐ, ܦܘܼܪܵܣܵܐ, ܡܲܦܪܵܣܬܵܐ, ܦܪܵܣܵܐ, ܦܪܝܼܣ, ܦܪܵܣ ܩܵܠܵܐ, ܦܪܵܣ ܚܸܙܘܵܐ, ܐܲܣܵܢܵܐ ܕܦܪܵܣ ܩܵܠܵܐ

Source : Oraham