Eastern Syriac :ܒܲܠܗܘܼܝܹܐ
Western Syriac :ܒܰܠܗܽܘܝܶܐ
Root :ܒܠܗ
Eastern phonetic :bal ' hu: yi:
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :1) to terrify , to alarm with fear , to frighten , to scare , to appall , to cause to feel panic , to terrorize ; 2) transitive ; see also ܡܲܬܡܸܗ / ܒܲܠܗܹܐ / ܒܲܗܒܸܗ / ܬܲܠܸܩ : to perplex , to puzzle / to mystify / to bamboozle , to baffle / to pose , to bewilder , figurative sense : to paralyse / to petrify / to astound / to dumbfound , to leave aghast ; 3) transitive ; see also ܠܵܓܹܙ / ܥܲܪܙܸܠ / ܒܲܗܒܸܗ / ܡܲܬܘܸܗ / ܒܲܠܗܹܐ : to set a riddle for someone / to riddle / to puzzle , to perplex / to mystify , to confuse / to baffle / to bewilder / to be ununderstandable to ;
French :1) terrifier , effrayer , faire peur , terroriser / affoler / semer la panique chez , faire paniquer ; 2) transitif ; voir aussi ܡܲܬܡܸܗ / ܒܲܠܗܹܐ / ܒܲܗܒܸܗ / ܬܲܠܸܩ : embarrasser , dérouter / laisser perplexe / démonter , déboussoler , décontenancer , mystifier , estomaquer , sens figuré : paralyser / méduser / pétrifier , laisser sans voix / familier : laisser sur le cul ; 3) transitif ; voir aussi ܠܵܓܹܙ / ܥܲܪܙܸܠ / ܒܲܗܒܸܗ / ܡܲܬܘܸܗ / ܒܲܠܗܹܐ : présenter une énigme pour , mystifier quelqu'un ... / laisser perplexe / rendre perplexe / confondre / être incompréhensible pour / consterner / troubler ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܠܗ, ܒܲܠܗܹܐ, ܡܒܲܠܗܝܵܐ

See also : ܪܗܵܒ݂ܐ, ܪܵܗܸܒ݂, ܡܲܢܘܘܼܪܹܐ, ܢܣܵܝܵܐ, ܡܲܙܕܘܼܥܝܹܐ, ܨܕܗ, ܡܲܥܛܸܠ, ܡܲܢܫܸܫ, ܡܲܢܫܘܼܫܹܐ, ܡܲܫܦܸܠ, ܡܲܫܦܘܼܠܹܐ, ܒܲܗܒܸܗ, ܒܲܗܒܘܼܗܹܐ, ܡܲܬܘܸܪ, ܡܲܬܘܘܼܪܹܐ, ܡܲܪܥܸܠ, ܡܲܪܥܘܼܠܹܐ, ܡܲܪܚܸܠ, ܡܲܪܚܘܼܠܹܐ, ܡܲܪܗܸܒ݂, ܡܲܪܗܘܼܒܹܐ, ܡܲܙܕܸܥ, ܡܲܙܕܘܼܥܹܐ, ܡܲܣܪܘܼܕܹܐ, ܡܲܣܪܸܕ, ܡܲܬܘܸܗ, ܡܲܬܘܘܼܗܹܐ, ܡܲܕܡܸܪ, ܡܲܕܡܘܼܪܹܐ, ܬܲܠܸܩ, ܬܲܠܘܼܩܘܿܗܿ, ܒܲܗܒܸܗ, ܒܲܗܒܘܼܗܹܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun