Eastern Syriac :ܟܲܘܟ݂ܒ݂ܵܘ݇ܦܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܟܰܘܟ݂ܒ݂ܳܘ݇ܦܳܢܳܝܳܐ
Root :ܟܘܟܒ
Eastern phonetic :' ko ḥwa: pa: ' na: ia:
Category :noun
[Religion → Astrology]
English :an astrologer, a person who studies the stars or heavens , an astronomer (?) ;
French :un astrologue , quelqu'un qui étudie les astres / le ciel , un astronome (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܲܘܟ݂ܒ݂ܵܘ݇ܦܵܢ, ܟܲܘܟ݂ܒ݂ܵܐ, ܟܘܟܒ, ܟܲܘܟ݂ܒ݂ܘܼܢܵܐ, ܟܲܘܟ݂ܒ݂ܘܼܢܵܐ, ܟܲܘܟ݂ܒܝܼܠ, ܟܘܟ݂ܒ݂ܵܢܵܝܵܐ, ܟܲܘܟ݂ܲܒ݂ܬܵܐ

See also : ܐܸܣܛܪܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܝܼܵܐ, ܟܲܠܕܵܝܵܐ, ܐܸܣܛܪܘܿܢܘܿܡܝܼܵܝܼܵܐ, ܡܸܢܲܓ̰ܸܡ, ܡܘܼܢܲܓ̰ܝܼܡ

this word was coined by Kevin Yonan

néologisme créé par Kevin Yonan