Eastern Syriac :ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܫܒ݂ܺܝܥܳܝܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :švi: a: ' iu ta
Category :noun
[Numbers]
English :number seven , 7 ;
French :le nombre sept , 7 ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܲܒ݂ܥܵܐ, ܫܒ݂ܲܥ, ܫܲܒ݂ܥܝܼ, ܫܒ݂ܲܥܡܵܐܐ, ܫܒ݂ܲܥܣܵܪ, ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ, ܐܸܫܒ݂ܸܥ, ܐܸܫܒ݂ܲܐ, ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܘܼܬܵܐ