Eastern Syriac :ܫܵܗܝܼ
Western Syriac :ܫܳܗܺܝ
Eastern phonetic :' ša: hi:
Category :noun
[Trade]
English :a Persian halfpenny a copper coin worth about 1/25 ܩܪܵܢ in 1900 ... ;
French :un sou persan pièce de monnaie en cuivre valant 1/25 de ܩܪܵܢ en 1900 ... ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܫܵܐܗ

= 10 ܦܵܪܹ̈ܐ = 50 ܕܝܼܢܵܪܹ̈ܐ (dinars)

= 10 ܦܵܪܹ̈ܐ = 50 ܕܝܼܢܵܪܹ̈ܐ (dinars)