Eastern Syriac :ܫܡܵܗܵܝܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܫܡܳܗܳܝܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :šma ha ' iu: ta
Category :noun
[Humanities → Language]
English :nominality , mentioning a noun / name , the mention (of a name / word) , referring to , making a reference to , speaking of a name / noun , bringing up (a subject) , making mention of , naming , adverting (?) / alluding (?) ;
French :la mention , le fait de nommer / mentionner un nom , la référence , le fait de se référer (à un mot / nom) , le fait de prononcer un nom , l'évocation / le fait d'évoquer un nom , l'allusion (?) ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܫܡܵܐ, ܫܸܡܵܐ, ܫܘܵܐ ܫܡܵܐ, ܫܘܼܡܵܗܵܐ, ܡܫܲܡܗܵܐ, ܡܫܲܡܗܘܼܬܵܐ, ܫܡܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ, ܫܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ, ܫܡܵܐ ܟܢܘܿܫܝܵܝܵܐ, ܫܡܵܐ ܡܚܲܘܝܵܢܵܐ, ܫܡܵܐ ܡܸܬܪܲܓ݂ܫܵܢܵܐ, ܫܡܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܵܐ, ܫܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ, ܫܡܵܗܵܐ, ܫܡܵܗܵܐܝܼܬ, ܫܲܡܗܘܼܢܹܐ, ܫܡܵܗܵܝܵܐ