Eastern Syriac :ܫܵܡܪܝܼܢ
Western Syriac :ܫܳܡܪܺܝܢ
Eastern phonetic :' ša:m ri:n
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :1 Kings : 13, 32 : Samaria ;
French :1 Rois : 13, 32 : la Samarie ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܵܡܪܵܝܘܼܬܵܐ, ܫܵܡܪܵܝܵܐ, ܒܹܝܬ݂ ܫܵܡܪ̈ܵܝܹܢ, ܫܵܡܪܵܝܬܵܐ