Eastern Syriac :ܫܬܝܼܬܵܝܐ ܓ݂ܸܦܹ̈ܐ
Western Syriac :ܫܬܺܝܬܳܝܐ ܓ݂ܶܦ̈ܶܐ
Eastern phonetic :' šti tai ' ghip pi
Category :adjective
[Art]
English :six-winged , having six wings / projections ;
French :à six ailes , ayant six ailes / projections ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܫܘܼܬܵܬܵܐ, ܐܸܫܸܬ, ܐܸܫܬܵܐ, ܫܸܬ, ܫܬܝܼܬܵܐܝܼܬ, ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ, ܫܬܝܼܬܵܝܐ ܓܘܼܢܝܹ̈ܐ, ܫܬܝܼܬܵܝܐ ܦܸܨܹ̈ܐ, ܫܬܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ, ܫܬܵܐ