Eastern Syriac :ܫܬܵܬܵܐ
Western Syriac :ܫܬܳܬܳܐ
Eastern phonetic :' šta ta
Category :noun
[Numbers]
English :feminine ? : six , 6 ;
French :féminin ? : six , 6 ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܫܘܼܬܵܬܵܐ, ܐܸܫܸܬ, ܐܸܫܬܵܐ, ܫܸܬ, ܫܬܝܼܬܵܐܝܼܬ, ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ, ܫܬܝܼܬܵܝܐ ܓܘܼܢܝܹ̈ܐ, ܫܬܝܼܬܵܝܐ ܓ݂ܸܦܹ̈ܐ, ܫܬܝܼܬܵܝܐ ܦܸܨܹ̈ܐ, ܫܬܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ