Eastern Syriac :ܬܘܼܦܲܢܓ ܕܣܲܟ̰ܡܹ̈ܐ
Western Syriac :ܬܽܘܦܰܢܓ ܕܣܰܟ̰ܡ̈ܶܐ
Eastern phonetic :' tu: pang d ' satš mi
Category :noun
[Sport → Hunting]
English :fowling piece / gun , a gun shooting small shot for small game ;
French :fusil de chasse au petit gibier , fusil à plomb (de petite dimension) ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܬܘܼܦܲܢܓ ܕܟ̰ܲܩܡܲܩ, ܬܘܼܦܲܢܓ ܕܣܲܟ̰ܡܹ̈ܐ, ܬܘܼܦܲܢܓ ܕܦܬܝܼܠܬܵܐ, ܬܘܼܦܲܢܓ ܣܘܼܙܵܢܝܼ, ܬܘܼܦܲܢܓ ܫܲܫܚܵܐܢܵܐ, ܬܘܼܦܲܢܓܟ̰ܝܼ, ܬܘܼܦܲܢܓ, ܬܘܼܦ, ܬܘܿܦ, ܬܵܘܦܟ̰ܝܼ, ܬܘܼܦ ܟ̰ܲܟ̰ܢܝܼ, ܨܵܟ̰ܡܵܐ