Eastern Syriac :ܬܘܼܦܲܢܓ ܕܦܬܝܼܠܬܵܐ
Western Syriac :ܬܽܘܦܰܢܓ ܕܦܬܺܝܠܬܳܐ
Eastern phonetic :' tu: pang d p ' til ta
Category :noun
[Army → Weapons]
English :a matchlock , an early musket ;
French :un fusil à mèche , un mousquet des débuts des armes à feu ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܬܘܼܦܲܢܓ ܕܟ̰ܲܩܡܲܩ, ܬܘܼܦܲܢܓ ܕܣܲܟ̰ܡܹ̈ܐ, ܬܘܼܦܲܢܓ ܣܘܼܙܵܢܝܼ, ܬܘܼܦܲܢܓ ܫܲܫܚܵܐܢܵܐ, ܬܘܼܦܲܢܓܟ̰ܝܼ, ܬܘܼܦܲܢܓ, ܬܘܼܦ, ܬܘܿܦ, ܬܵܘܦܟ̰ܝܼ, ܬܘܼܦ ܟ̰ܲܟ̰ܢܝܼ