Eastern Syriac :ܬܘܼܦܲܢܓ ܫܲܫܚܵܐܢܵܐ
Western Syriac :ܬܽܘܦܰܢܓ ܫܰܫܚܳܐܢܳܐ
Eastern phonetic :' tu: pang šaš ' ḥa na
Category :noun
[Army → Weapons]
English :a rifle / gun (especially one holding six cartridges) ;
French :un fusil à six coups ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܬܘܼܦܲܢܓ ܕܟ̰ܲܩܡܲܩ, ܬܘܼܦܲܢܓ ܕܣܲܟ̰ܡܹ̈ܐ, ܬܘܼܦܲܢܓ ܕܦܬܝܼܠܬܵܐ, ܬܘܼܦܲܢܓ ܣܘܼܙܵܢܝܼ, ܬܘܼܦܲܢܓܟ̰ܝܼ, ܬܘܼܦܲܢܓ, ܬܘܼܦ, ܬܘܿܦ, ܬܵܘܦܟ̰ܝܼ, ܬܘܼܦ ܟ̰ܲܟ̰ܢܝܼ