Eastern Syriac :ܒܥܹܠܵܬ
Western Syriac :ܒܥܶܠܳܬ
Eastern phonetic :b ' i lat
Category :conjunct
English :because , for , due to , by reason of , because of
French :parce que , car , à cause de , en raison de
Dialect :Urmiah