Eastern Syriac :ܒܥܹܠܵܬ
Western Syriac :ܒܥܶܠܳܬ
Eastern phonetic :b ' i lat
Category :conjunct
English :because , for , due to , by reason of , because of
French :parce que , car , à cause de , en raison de
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܠ, ܥܠܠ, ܐܝܼܠܬܵܐ, ܥܠܲܠܬܵܐ, ܐܝܼܠܵܢܵܐ, ܥܸܠܬܘܼܬܵܐ, ܥܸܠܵܐ, ܥܸܠܲܬ, ܥܸܠܬܵܢܵܐ, ܥܸܠܬܵܢܵܐܝܼܬ, ܥܸܠܬܵܢܘܼܬܵܐ, ܥܸܠܬܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܥܸܠܬܵܢܵܝܵܐ, ܥܸܠܬ݂ܵܐ, ܒܥܹܠܵܬ

See also : ܕ

Source : Oraham