Eastern Syriac :ܬܲܠܝܼܦܵܐ
Western Syriac :ܬܰܠܺܝܦܳܐ
Eastern phonetic :tal ' li: pa:
Category :noun
[Human → Body]
English :an eyelid , an eye-lid ;
French :une paupière ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܛܸܠܦܵܐ, ܬܠܝܼ̈ܦܹܐ, ܛܸܠܦܵܦܹ̈ܐ

See also : ܬܸܡܪܵܐ, ܩܘܼܠܦܵܐ