Eastern Syriac :ܬܠܝܼܬܵܝ ܩܲܘܡܵܐ
Western Syriac :ܬܠܺܝܬܳܝ ܩܰܘܡܳܐ
Eastern phonetic :' tli tai ' kau ma (?)
Category :noun
[Human being]
English :a senior person / in the third part of life , an elderly person ;
French :une personne du troisième âge , une personne âgée / au crépuscule de sa vie ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܬܠܵܬ, ܬܠܵܬܵܐ, ܬܠܵܬܝܼ, ܬܠܝܼܬܵܝ ܦܸܨܸ̈ܐ, ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ, ܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ, ܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ, ܬܠܵ݇ܬܝܼ, ܬܸܠܬܲܥܣܲܪ, ܬܠܝܼܬܵܐܝܼܬ