Eastern Syriac :ܬܡܲܪܬܵܐ
Western Syriac :ܬܡܰܪܬܳܐ
Eastern phonetic :' tmar ta:
Category :noun
[Country → Trees]
English :1) a date-palm , the tree bearing dates ; 2) a date ;
French :1) un palmier dattier , un dattier ; 2) une datte ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܲܡܪܵܐ

See also : ܚܘܼܪܡܵܐ, ܕܸܩܠܵܐ, ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܬܲܡܪܹ̈ܐ