Eastern Syriac :ܬܲܢܬܸܫ
Western Syriac :ܬܰܢܬܶܫ
Eastern phonetic :' tan tiš
Category :noun
[Humanities → Geography → Rivers]
English :1) sea fishing : a trawl ; 2) verbe : to trawl ;
French :1) pêche en mer : un chalut ; 2) verbe : pêcher au chalut ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܬܲܢܬܘܼܫܹܐ, ܟܲܢܟܸܫ

See also : ܓܵܪܹܪ, ܓܪܵܪܵܐ, ܓܵܪܹܫ, ܓܪܵܫܵܐ, ܓܲܪܓܸܫ, ܓܲܪܓܘܼܫܹܐ, ܟܲܢܟܸܫ, ܟܲܢܟܘܼܫܹܐ, ܬܲܢܬܸܫ, ܬܲܢܬܘܼܫܹܐ, ܢܓܵܕܵܐ, ܢܵܓܹܕ