Eastern Syriac :ܬܹܣܵܠܘܿܢܝܼܩܹܐ
Western Syriac :ܬܶܣܳܠܽܘܢܺܝܩܶܐ
Eastern phonetic :ti: sa: lu: ' ni: qi:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Actes : 17, 1 :Thessalonica ;
French :Actes : 17, 1 :Salonique , Thessalonique ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܬܹܣܵܠܘܿܢܝܼܩܵܝܵܐ