Eastern Syriac :ܬܪܝܼܢ݇ܓܸܓ݂ܠܵܐ
Western Syriac :ܬܪܺܝܢ݇ܓܶܓ݂ܠܳܐ
Eastern phonetic :tri ' gigh la
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :1) a biped , a two-footed animal ; 2) adjective : biped , having two feet , two-footed ;
French :1) un bipède , un animal à deux pieds ; 2) adjectif : bipède ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܬܪܹܝ, ܬܪܵܝ, ܬܪܹܝܢ, ܬܪܹܝܢ݇ ܬܵܩܹܐ, ܬܲܪܬܹܝ, ܬܪܲܝܵܢܵܐ, ܬܪܲܝܵܢܵܐܝܼܬ, ܬܪܹܝ ܢ݇ܓܵܗ