Eastern Syriac :ܬܫܹܪܝܼܹܐ
Western Syriac :ܬܫܶܪܺܝܶܐ
Eastern phonetic :tiš ' ri: yi
Category :noun
[Time]
English :Autumn , Fall ;
French :l'automne ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܬܸܫܪܝܼܵܝܵܐ, ܬܸܫܪ̈ܝܼܹܐ, ܬܫܹܪ̈ܝܼܹܐ, ܬܫܝܼܪܝܼ ܐ݇ܚܵܕܵܝܵܐ, ܬܸܫܪܝܼ ܐ݇ܚܵܕܵܝܵܐ, ܬܸܫܪܝܼܵܝܵܐ, ܬܫܝܼܪܝܼ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ, ܬܸܫܪܝܼ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ