Eastern Syriac :ܬܸܫܪܝܼ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ
Western Syriac :ܬܶܫܪܺܝ ܩܰܕ݇ܡܳܝܳܐ
Eastern phonetic :' tiš ri: qa ' ma ia
Category :noun
[Time → Month]
English :the first month by name Tishri , Tishri the first ;
French :le premier mois de Tishri ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܬܸܫܪܝܼܵܝܵܐ, ܬܸܫܪ̈ܝܼܹܐ, ܬܫܹܪܝܼܹܐ, ܬܫܝܼܪܝܼ ܐ݇ܚܵܕܵܝܵܐ, ܬܸܫܪܝܼ ܐ݇ܚܵܕܵܝܵܐ, ܬܸܫܪܝܼܵܝܵܐ, ܬܫܝܼܪܝܼ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ