Eastern Syriac :ܒܸܝܬ݂ ܛܲܘܣܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ݂ ܛܰܘܣܳܐ
Eastern phonetic :bi:th ' ṭaw sa:
Western phonetic :beth; ṭaw; so
Category :noun
[Transport → Air]
English :an airport ; ܡܵܟ݂ܣܵܐ ܕܒܸܝܬ݂ ܛܲܘܣܵܐ : an airport tax ;
French :un aéroport ; ܡܵܟ݂ܣܵܐ ܕܒܸܝܬ݂ ܛܲܘܣܵܐ : un taxe d'aéroport ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܒܹܝܬ ܛܵܘܣܵܐ, ܒܹܝܬ ܛܘܝܵܪܵܐ, ܛܘܼܝܵܣܵܐ