Eastern Syriac :ܟܵܡܹܢ
Western Syriac :ܟܳܡܶܢ
Root :ܟܡܢ
Eastern phonetic :' ka min
Category :verb
[Army → War]
English :1) to hide , to lie in wait , to lurk , threat ... : to hang over one's shoulders (?) ; 2) see also ܨܵܢܹܥ / ܚܵܫܹܒ݂ / ܠܲܚܸܫ / ܚܵܫܹܠ : to plot , to scheme , to conspire / to join forces against someone / to get something ... ;
French :1) se cacher / se planquer , être aux aguets pour une attaque surprise , être embusqué / être en embuscade , être caché pour frapper / se tapir , menace ... planer (?) ; 2) voir aussi ܨܵܢܹܥ / ܚܵܫܹܒ݂ / ܠܲܚܸܫ / ܚܵܫܹܠ : comploter , conspirer , conjurer / s'unir pour un complot ... / se liguer contre quelqu'un, pour obtenir quelque chose ... , préparer / organiser / tramer / élaborer un plan secret , intriguer / machiner / élaborer une machination , attendre son heure (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܡܢ, ܡܲܟܡܹܢ, ܒܲܟܡܹܐܢܵܐ, ܟܡܵܢܐܢܵܐ, ܒܲܟܡܹܐܢܵܐ, ܟܡܵܢܵܐ, ܟܡܹܐܢܵܐ

Variants : ܡܲܟܡܹܢ

See also : ܕܵܦܹܢ, ܡܟܵܢܹܦ, ܟܵܬܹܡ, ܓܢܵܐ, ܓܢܵܝܵܐ, ܛܫܵܐ, ܚܵܠܹܕ, ܚܲܠܕܹܐ, ܡܛܵܫܹܐ, ܡܟܵܢܹܦ, ܡܟܵܣܹܐ, ܡܚܵܡܹܐ, ܓܢܝܼܙܵܐ, ܒܛܝܼܢܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun