Eastern Syriac :ܓܸܢܣܵܢܵܝܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܓܶܢܣܳܢܳܝܽܘܬܳܐ
Root :ܓܢܣ
Eastern phonetic :gin sa na ' iu: ta
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :sexuality ;
French :la sexualité ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܓܢܣ, ܓܸܢܣܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ, ܓܸܢܣܵܐ ܢܸܩܒܬܵܢܵܝܵܐ, ܓܸܢܣܵܐ, ܓܸܢܣܵܝܵܐ, ܓܸܢܣܵܢܘܼܬܵܐ

See also : ܝܘܼܒܵܠܵܝܵܐ, ܡܚܲܬܚܬܵܢܵܐ, ܡܝܲܒܠܵܐ

Akkadian : kuzbu

Akkadian : kuzbu

Source : Maclean

Origin : Greek