Eastern Syriac :ܓܪܲܡܡܲܛܝܼܩܝܼ
Western Syriac :ܓܪܰܡܡܰܛܺܝܩܺܝ
Eastern phonetic :gram ma: ' ṭi: qi
Category :noun
[Humanities → Language]
English :grammar ;
French :la grammaire ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܓܪܲܡܲܛܝܼܩܝܼ, ܓܪܲܡܡܵܛܝܼܩܵܝܵܐ, ܓܪܲܡܡܵܛܝܼܩܝܼܵܬܵܐ, ܓܪܲܡܡܲܛܝܼܩܝܼ