Eastern Syriac :ܓܪܲܡܵܛܝܼܩܵܐ
Western Syriac :ܓܪܰܡܳܛܺܝܩܳܐ
Eastern phonetic :gram ma ' ṭi: qa
Category :noun
[Humanities → Language]
English :a grammarian ;
French :un grammairien ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܓܪܲܡܵܛܝܼܩܵܝܵܐ, ܓܪܲܡܲܛܝܼܩܝܼ

See also : ܬܘܼܪܵܨ ܡܲܡܠܠܹܐ