Eastern Syriac :ܡܲܓܪܥܵܐ
Western Syriac :ܡܰܓܪܥܳܐ
Root :ܓܪܥ
Eastern phonetic :' mag ra:
Category :noun
[Human → Hygiene]
English :a razor ;
French :un rasoir ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܲܪܥܵܐ, ܓܪܵܥܝܬܵܐ, ܓܵܪܹܥ, ܓܪܵܥ, ܓܲܪܕܵܐ, ܓܲܪܵܥܵܐ, ܓܵܪܘܿܥܵܐ

See also : ܓܵܫܹܛ, ܗܵܓܹܡ, ܡܗܵܕܹܡ, ܟܲܢܒܸܚ, ܬܵܠܹܚ, ܡܲܠܛܹܚ, ܡܵܠܛܸܫ, ܛܵܠܹܫ, ܣܚܝܼܦܵܐ, ܓܲܪܕܵܐ, ܡܕܲܟܝܵܐ, ܚܵܠܦܵܐ, ܚܵܠܘܿܦܬܵܐ, ܡܣܲܦܪܵܢܝܼܬܵܐ

Source : Maclean