Eastern Syriac :ܚܵܠܘܿܦܬܵܐ
Western Syriac :ܚܳܠܽܘܦܬܳܐ
Eastern phonetic :ḥa ' lop ta:
Category :noun
[Human → Hygiene]
English :1) a knife ; 2) a razor ;
French :1) un couteau ; 2) un rasoir ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܚܵܠܦܵܐ

See also : ܟ̰ܲܩܘܼ, ܓ̰ܵܩܘܿܓ̰ܵܐ, ܚܸܪܦܵܐ, ܣܲܟܝܼܢܵܐ, ܫܲܦܪܵܐ, ܓܵܫܹܛ, ܗܵܓܹܡ, ܡܗܵܕܹܡ, ܟܲܢܒܸܚ, ܬܵܠܹܚ, ܡܲܠܛܹܚ, ܓܲܪܥܵܐ, ܓܪܵܥܝܬܵܐ, ܓܵܪܹܥ, ܓܪܵܥ, ܡܵܠܛܸܫ, ܛܵܠܹܫ, ܣܚܝܼܦܵܐ, ܓܲܪܕܵܐ, ܡܲܓܪܥܵܐ, ܡܕܲܟܝܵܐ, ܡܣܲܦܪܵܢܝܼܬܵܐ