Eastern Syriac :ܬܲܠܒܲܫܬܵܐ
Western Syriac :ܬܰܠܒܰܫܬܳܐ
Root :ܠܒܫ
Eastern phonetic :tal ' baš ta:
Category :noun
[Army → Weapons]
English :a shield ;
French :un bouclier ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܒܫ, ܠܸܒܵܣ, ܠܒ݂ܸܫܬܵܐ, ܠܒ݂ܝܼܫܵܐ, ܠܒܵܫܵܐ, ܬܲܠܒ݂ܸܫܬܵܐ

See also : ܡܓܸܢܵܐ, ܡܲܓ݇ܢܵܐ, ܕܲܠܕܵܐ, ܙܲܒܵܐ, ܙܲܪܝܵܐ, ܩܲܠܚܵܢ, ܡܵܛܵܠܵܐ, ܕܘܼܪܥܵܐ